Podsumowanie zakończonych inwestycji w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

Powiększ obrazIkona informacyjna

W ciągu 2023 roku SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II pozyskał znaczne środki, mające na celu poprawę jakości świadczonych usług. Opieka zdrowotna doświadczała dynamicznych zmian i wyzwań, które skłoniły większość placówek medycznych do podejmowania inwestycji w różnych obszarach działania. W 2023 r. zostały zrealizowane i zakończone inwestycje jednoroczne oraz zostały rozliczone inwestycje wieloletnie, których całkowita wartość wyniosła prawie 20 mln zł.

11 zadań inwestycyjnych objętych było dotacją o łącznej wartości ponad 18,5 mln zł. Wskaźnik dotacyjny zrealizowanych zadań wyniósł prawie 95 %. Prowadzone inwestycje to obszar począwszy od zakupu nowoczesnych technologii, poprzez zakup sprzętów i aparatury medycznej po rozbudowę infrastruktury Szpitala. Inwestycje te odzwierciedlają zobowiązanie do ciągłego doskonalenia opieki zdrowotnej i dostosowywania się do zmieniającego się środowiska medycznego.

Zrealizowane zadania inwestycyjne:

  1. 30 stycznia 2023 r. nastąpił odbiór inwestycji realizowanej od 2021 r. pn.: „Przebudowa wraz z wyposażeniem sal chorych na oddziale rehabilitacji pulmonologicznej”.
    W ramach inwestycji zostało kompleksowo zmodernizowane II i III piętro budynku A Szpitala. Wartość inwestycji wyniosła ponad 5 mln zł. Zadanie zostało zrealizowane dzięki Funduszom Unijnym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2 mln złotych oraz dzięki dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wsparło inwestycję kwotą ponad 2,2 mln zł.
  2. We wrześniu 2023 r. zakończono dwa projekty wieloletnie, których tutejszy Szpital był partnerem, a których liderem był Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Były to projekty : „Opolskie przeciw COVID-19” oraz „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”. Głównym celem tych projektów była walka z koronawirusem oraz jego skutkami poprzez zakupy środków ochrony indywidualnej, preparatów do dezynfekcji, sprzętu medycznego oraz wyposażenia. W ramach robót budowlanych zostały wykonane śluzy sanitarne oddzielające strefę brudną od czystej oraz zostało dostosowane pomieszczenie pod uruchomienie pracowni Tomografii Komputerowej. Wartość obu projektów to prawie 6 mln zł. Okres realizacji projektów to lata 2020-2023
  3. Kolejnym projektem partnerskim był projekt „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”. Liderem projektu był Państwowy Instytut Medyczny MSWIA w Warszawie. Szpital MSWiA w Głuchołazach jako partner projektu, realizował zadania o wartości ponad 4 mln zł. Głównym założeniem projektu było zmodernizowanie systemów medycznych i administracyjnych w Szpitalu, które pozwolą stopniowo ograniczać dokumentację papierową i zwiększać rolę dokumentów elektronicznych dostępnych dla pacjentów. Inwestycja dotowana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Okres realizacji projektu: 2019 – 2023
  4. Na przełomie roku 2022 i 2023 Szpital został Grantobiorcą projektu „Dostępność plus dla zdrowia”. W ramach pozyskanego grantu o wartości prawie 2 mln zł zostały przeprowadzone inwestycje budowalne, zakupy sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego, które w znaczący sposób dostosowują placówkę szpitala i poprawiają dostępność świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach projektu personel szpitala przeszedł szereg szkoleń związanych z komunikacją z osobami ze szczególnymi potrzebami. Grant został zrealizowany w lipcu 2023 r., natomiast 6 listopada Ministerstwo Zdrowia pozytywnie rozliczyło projekt. Grant został pozyskany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Okres realizacji projektu: 2022-2023

Ponadto z Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymaliśmy w 2023 r. dotację w wysokości ponad 2,6 mln zł na realizację następujących zadań:

  1. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego – celem zadania był m.in. zakup nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwalających szpitalowi na dostosowanie się do aktualnych standardów medycznych, regulacji branżowych oraz optymalizacja i cyfryzacja istniejących już procesów. Dodatkowym celem było znalezienie rozwiązań dzięki którym, personel Szpitala miałby dostęp do danych pacjenta nawet w przypadku chwilowej awarii głównego systemu medycznego lub braku zasilania. Zakupione licencje umożliwiają skuteczne zarządzanie danymi pacjentów oraz integrację różnych systemów medycznych. Ponadto nastąpiła wymiana zużytego i wyeksploatowanego sprzętu. Wartość dotacji to ponad milion zł.
  2. Zakup sprzętu i wyposażenia – w ramach dotacji zakupiono m.in. samochód transportowy 9-osobowy, 2 zestawy do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu (pracownia Polisomnografii), zestaw do prób wysiłkowych na który składają się holtery oraz bieżnia wraz z systemem (Pracownia Holtera i Prób Wydolnościowych Układu Krążenia) oraz 7 łóżek wielofunkcyjnych z materacem. Wartość zakupów wyniosła prawie pół miliona złotych.
  3. Zadania inwestycyjne – w ramach tego zadania została wykonana modernizacja pokrycia dachowego budynku szpitala, wykonano kolejny etap zabezpieczenia przeciwpożarowego a także wykonano modernizację 10 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz porządkowych na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej. Sumaryczna wartość tych trzech inwestycji realizowanych w 2023 r., wyniosła ponad 1 mln zł.

 

Podsumowując, rok 2023 był rokiem bardzo wzmożonym inwestycyjnie w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II. Zostały wykonane wszystkie zaplanowane zadania, które pochodziły z różnych programów i dofinansowań. Realizacja różnorodnych projektów jest niesamowicie ważna pod względem zdobywania wiedzy i doświadczenia oraz ma przełożenie na lepszą ocenę kolejnych wniosków o dofinansowanie. Wszystkie inwestycje realizowane przez SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II mają na celu podniesienie jakości świadczonej opieki zdrowotnej, podniesienie komfortu pobytu pacjentów w placówce oraz polepszenie warunków pracy personelu.