Zasady realizacji zabiegów u pacjentów ambulatoryjnych

1. Pacjent ze skierowaniem od lekarza rejestrowany jest w punkcie rejestracji DUL przez sekretarkę medyczną, która zakłada kartotekę pacjenta.

2. Pacjent przyjmowany jest przez uprawnionego fizjoterapeutę, który ustala program fizjoterapii i dokonuje potwierdzonych podpisem wpisów w karcie pacjenta.

3.1 Poza kolejnością z zabiegów w DUL korzystają, po okazaniu odpowiedniego dokumentu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, osoby będące „ Zasłużonymi Dawcami Przeszczepu”, „ Zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi” oraz weterani poszkodowani podczas wykonywania zadań poza granicami kraju, którym udzielane są świadczenia w związku z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

3.2 Zmiana terminów leżących po stronie DUL może nastąpić w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalenia terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego. Pacjent będzie niezwłocznie poinformowany z równoczesnym ustaleniem nowego terminu.

3.3 Zmiana terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego na późniejszy termin z przyczyn leżących po stronie pacjenta może nastąpić ze względów medycznych oraz wyjątkowych sytuacji losowych. Wówczas ustala się termin najbliższy z możliwych.

3.4 Pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących za zabiegi, jeżeli nie stawi się w wyznaczonym dniu bez powiadomienia, wyrazi chęć przesunięcia terminu, która nie będzie poparta względami medycznymi, powiadomi o rezygnacji ze świadczenia zdrowotnego, zostanie przyjęty na inne świadczenie medyczne, nastąpi inna nieoczekiwana przyczyna (np. zgon osoby oczekującej). W takiej sytuacji następuje zapełnienie zwolnionych terminów, poprzez wpisanie następnych pacjentów oczekujących na świadczenia.

4. Po ustaleniu terminu usprawniania, sekretarka medyczna sprawdza pacjenta ambulatoryjnego w systemie e-WUŚ.

5. Pacjent rozpoczyna zabiegi zgodnie z ustalonym terminem.

6. Po zakończonym cyklu zabiegów, na prośbę pacjenta sekretarka medyczna może wystawić zaświadczenie o odbytych zabiegach fizjoterapeutycznych.