O szpitalu

Witamy na stronie Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II to nowoczesna, specjalistyczna i dobrze wyposażona placówka medyczna z zapleczem diagnostycznym i rehabilitacyjnym. Świadczy usługi w ramach umowy z NFZ. 
Obecna pozycja Szpitala na rynku usług medycznych, to efekt kilkudziesięciu lat doświadczeń w prowadzeniu działalności z zakresu leczenia oraz rehabilitacji i prewencji chorób układu oddechowego oraz rehabilitacji i prewencji chorób układu krążenia. W początkach swojego istnienia, tuż po II Wojnie Światowej placówka była sanatorium, które włączyło się w walkę z epidemią gruźlicy.
Aktualnie prowadzi ona działalność leczniczą, organizuje i realizuje działania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
Szpital inwestuje w jakość. Posiadanie akredytacji i wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z normami ISO, to jedne z elementów wyróżniających go na rynku usług zdrowotnych. Dyrekcja placówki dba też o inne aspekty jej funkcjonowania. Rezultatem przeprowadzonych działań inwestycyjnych z zakresu termomodernizacji i infrastruktury medycznej jest zwiększenie dostępności do specjalistyczny usług medycznych.
Dla pacjentów szczególnie istotny jest fakt, że Szpital jest bezpieczniejszy, lepiej zorganizowany i zarządzany oraz, że świadczy wysokie jakości usługi.

Posiadanie akredytacji i normy ISO przez SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II jest jednym z elementów wyróżniających go na rynku usług zdrowotnych. Zarządzanie szpitalem w oparciu o te normy prowadzi do uporządkowania działań oraz umiejętności ustanawiania celów jakościowych i ich realizacji.Cennym doświadczeniem działań projakościowych jest to, że szpital miał możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania.
Zadowolenie pacjenta, ciągłe doskonalenie usług medycznych, zapewnianie jakości w praktyce dnia codziennego pozwalają na wypracowanie właściwych i efektywnych zasad zarządzania szpitalem.

Szpital uzyskał osobowość prawną dnia 2 czerwca 1998 roku – z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego w Opolu.

Organem tworzącym Szpital jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Szpital działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nadany został Szpitalowi zarządzeniem nr 29 z dnia 14 października 2014r.

 

Cele i zadania Szpitala

Szpital powołany jest w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju:

 • stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i innych niż szpitalne,
 • zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia,
 • promocji zdrowia.

Zadania Szpitala obejmują w szczególności:

 • udzielenie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń układu oddechowego, rehabilitacji układu krążenia i układu oddechowego,
 • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej,
 • prowadzenie działalności w zakresie postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń,
 • obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Szpitala w leki, materiały i sprzęt medyczny,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Szpitalu,
 • medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
 • medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych,
 • wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
 • wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. 

 

Informacje o szpitalu Tekst odczytywalny maszynowo.pdf