Informacje dla firm farmaceutcznych

ZASADY KONTAKTÓW FIRM FARMACEUTYCZNYCH
I ICH PRZEDSTAWICIELI Z OSOBAMI UPRAWNIONYMI
DO WYSTAWIANIA RECEPT
W SP ZOZ SZPITALU SPECJALISTYCZNYM MSWIA
W GŁUCHOŁAZACH
IM. ŚW. JANA PAWŁA II 

 

  1. Firmy farmaceutyczne i ich przedstawiciele każdorazowo winny uzyskać zgodę Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II na odwiedzanie zatrudnionych w Szpitalu lekarzy uprawnionych do wypisywania recept. Wzór zgody Dyrektora stanowi załącznik do niniejszych „Zasad”.
  2. W/wymienione spotkania mogą odbywać się jedynie poza godzinami pracy odwiedzanych lekarzy.
  3. W piśmie zwracającym się do Dyrektora Szpitala o udzielenie zgody na spotkanie z lekarzem winien być wskazany dokładny termin spotkania (data, godzina).
  4. Spotkania nie mogą zakłócać normalnej pracy oddziałów Szpitala.
  5. Uzgodnione spotkania podlegają rejestrowaniu w „Ewidencji spotkań z przedstawicielami firm farmaceutycznych” prowadzonej w formie pisemnej przez pracownika Sekretariatu. Ewidencja znajduje się w Sekretariacie Szpitala.
  6. Wraz z pierwszym pismem o wyrażenie zgody na spotkanie, firma farmaceutyczna zainteresowana reklamą produktu leczniczego wśród lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II przedkłada listę uprawnionych przedstawicieli medycznych i handlowych.
  7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszych Zasad Dyrektor Szpitala ma prawo odmówić wyrażenia zgody na kolejne spotkania z danym przedstawicielem firmy farmaceutycznej.

Załączniki do pobrania: