Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony głównej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony głównej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część załączników graficznych nie posiada oznaczeń alternatywnych oraz opisowych.
 • Część załączników tekstowych występuje w formie skanów dokumentów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Kowal.
 • E-mail: akowal@szpitalmsw-glucholazy.pl
 • Telefon: 774080224

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor SP ZOZ Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II
 • Adres: ul. M. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy
 • E-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl
 • Telefon: 774080155

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Szpitala prowadzą trzy wejścia z dwoma wjazdami.
Bezpośrednio od ulicy Karłowicza jest to wejście główne oraz izba przyjęć. Wejście główne przeznaczone dla osób mających wizytę w poradni chorób płuc i gruźlicy lub skierowanych na badania diagnostyczne. Izba przyjęć jest dla osób skierowanych na hospitalizację. 

Trzecie wejście znajduje się na wewnętrznym placu Szpitala i jest to wejście dodatkowe przez polową izbę przyjęć przeznaczoną dla osób z podejrzeniem lub objawami Covid-19.
Na teren Szpitala można wejść z psem asystującym. 

Wejścia do budynków, pokojów chorych, gabinetów zabiegowych, pracowni oraz innych ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych posiadają szerokość umożliwiającą  swobodną komunikację osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Część pokoi dla pacjentów posiada zaplecze sanitarne w pełni dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku umożliwiają trzy windy osobowe. Winda numer 3 posiada klawiaturę z alfabetem Brailie’a oraz komendy głosowe. Pomiędzy pomieszczeniami, w otworach drzwiowych, nie ma barier architektonicznych w postaci progów. Na wszystkich korytarzach zamocowane są drewniane pochwyty przyścienne, umożliwiające przemieszczanie się  osobom z dysfunkcją narządów ruchu.

Szpital posiada personel posługujący się językiem migowym.

Wyposażenie szpitala stanowią w szczególności:

– pętle indukcyjne wraz z głośnikami (umiejscowione na oddziałach, izbie przyjęć oraz sali konferencyjnej,

– wielofunkcyjna elektroniczna lupa powiększająca,

– chodziki, wózki inwalidzkie (w tym o zwiększonym udźwigu),

– krzesła ewakuacyjne transportowe,

– wózki wanna,

– wózki prysznicowo – toaletowe (w tym o zwiększonym udźwigu),

– lady rejestracyjne dostępne dla osób z potrzebami,

– infokiosk wewnętrzny,

– tablica informacyjna zewnętrzna.

W ciągu ulic Karłowicza oraz Lompy znajdują się cztery, oznakowane miejsca parkingowe, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz jedno przed wejściem do budynku Szpitala.

 

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego