Informacje o zapisywaniu się na listę oczekujących

INFORMACJA
O MOŻLIWOŚCI I SPOSOBIE ZAPISANIA SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH
NA ŚWIADCZENIE OPIEKI MEDYCZNEJ
W SP ZOZ SZPITALU SPECJALISTYCZNYM MSWiA
W GŁUCHOŁAZACH im. św. Jana Pawła II 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II udziela świadczeń opieki medycznej pacjentom, w trybie nagłym i w trybie planowym – jako kontynuacja rozpoczętego leczenia oraz pacjentom rozpoczynającym leczenie po wpisaniu na listę oczekujących. 

Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia.

Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia od poniedziałku do piątku w Izbie przyjęć,
a w przypadku świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej w Rejestracji w Dziale Usprawniania Leczniczego, na podstawie skierowania po osobistym zgłoszeniu się pacjenta. Pacjent w dniu zgłoszenia się do rejestracji oprócz skierowania winien przedstawić następujące dokumenty: dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej oznaczony jest poprzez wskazanie daty: dzień, miesiąc i rok.

W przypadku zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w terminie wcześniejszym, niż pierwotnie ustalony, pacjent informuje o tym fakcie Szpital. Szpital – jeżeli wynika to z kryteriów medycznych – odpowiednio koryguje termin udzielenia świadczenia i niezwłocznie informuje pacjenta o nowym terminie. Podstawą przesunięcia na liście jest zaświadczenie lekarskie, adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu lub osobista kwalifikacja przez świadczeniodawcę przy zgłoszeniu osobistym chorego.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Szpital poinformuje w każdy dostępny sposób o tym fakcie pacjenta podając nowy termin oraz przyczynę zmiany. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy.

Jeżeli pacjent odwoła przyjęcie do Szpitala, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawić
u świadczeniodawcy (np. pobyt w sanatorium, konieczność wykonania innych procedur, szczepień lub choroby), Szpital dokona zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Szpitala w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia opieki zdrowotnej.

W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie opieki zdrowotnej.

Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu stosownego dokumentu, mają prawo:

  1. osoby, które posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
  2. osoby, które posiadają tytuł „zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
  3. inwalidzi wojenni i wojskowi
  4. kombatanci (pod pojęciem “kombatant” należy także rozumieć osobę będącą osobą represjonowaną)
  5. weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa.

Osobom, o których mowa w punktach 1-4 w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, zostaje wyznaczony inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.