E-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach
im. św. Jana Pawła II jako partner projektu wdraża projekt nowoczesnych e-usług dla pacjentów. Beneficjentem Projektu od 23 grudnia 2020 roku jest Centralny Szpital Kliniczny MSWiA. Grono Partnerów Projektu stanowi 16 podmiotów leczniczych, dla których Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest podmiotem tworzącym. 
 
Założeniem strategicznym Projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez SP ZOZ MSWiA oraz Partnerów projektu poprzez udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz obsługi procesu rejestracji on-line pacjentów.
Dzięki realizacji projektu wszyscy pacjenci SP ZOZ Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, a także pozostałych partnerów projektu będą mogli skorzystać z rejestracji on-line, możliwości wymiany dokumentacji medycznej w formie elektronicznej pomiędzy wszystkimi Partnerami projektu, co niewątpliwie będzie dużym ułatwieniem dla pacjentów.
INFORMACJA O DOFINANSOWANIU:
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd w zakresie celu szczegółowego 2: Wysoka dostępność i jakość  e-usług publicznych (84,63% środków).
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa (15,37% środków).
 
DATA PODPISANIA UMOWY: 
2019-10-25
OKRES REALIZACJI UMOWY: 
od 2019-11-04 do 2023-05-29
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 
84 870 988,12 zł
CEL:
Założeniem strategicznym Projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez 16 Partnerów projektu poprzez udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz obsługi procesu rejestracji on-line pacjentów.
 1. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów poprzez zwiększenie dostępności elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) dla pacjenta, jego opiekuna prawnego i upoważnionego lekarza poprzez:
  • dostosowanie systemów dziedzinowych podmiotów leczniczych objętych Projektem do przetwarzania EDM
  • wdrożenie e-usługi publicznej e-EDM
 2. Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oferowanych przez szpitale i przychodnie poprzez wdrożenie e-usługi publicznej e-Rejestracja,
 3. Dopasowanie świadczeń zdrowotnych do potrzeb pacjentów poprzez udostępnienie informacji pozwalających na ocenę ilościową i jakościową świadczeń przez obywatela/pacjenta oraz osoby nadzorujące realizację świadczeń w podmiotach leczniczych biorących udział w Projekcie poprzez wdrożenie e-usługi e-Analizy, która umożliwi pacjentowi wybór podmiotu leczniczego, który oferuje usługi najpełniej zaspokajające jego potrzeby zdrowotne.
USŁUGI:
 • e-EDM – usługa pozwoli pacjentowi, opiekunowi prawnemu oraz upoważnionemu personelowi medycznemu, na dostęp do historii choroby poprzez sieć Internet. Pacjent będzie mógł zażądać przekazania dokumentacji a system w trybie on-line udostępni mu dokumentację. Nie będzie konieczne żadne dodatkowe wnioskowanie i stawiennictwo w podmiocie. Całość sprawy zostanie obsłużona z pomocą e-usługi. Pacjent będzie mógł również nadać uprawnienia do EDM usługodawcom.
 • e-Rejestracja – pacjent za pomocą usługi będzie mógł w pełni zrealizować proces rejestracji na poradę/pobyt w podmiocie leczniczym. Usługa pozwoli wyszukać podmiot leczniczy wśród partnerów projektu, który realizuje wybrane świadczenie zdrowotne oraz najbliższe możliwe terminy wizyty, a następnie zapisać się na wizytę poprzez Internet. Usługa pozwoli również na dołączenie skierowania z systemu P1, co pozwoli na pełne obsłużenie procesu rejestracji za jej pomocą. Za pomocą usługi pacjenta będzie miał również możliwość anulowania rezerwacji oraz zmiany terminu wizyty. Zostanie również powiadomiony o zmianach, które wprowadził podmiot oraz o zbliżającym się terminie wizyty. Usługa udostępni również pacjentowi formularz wywiadu podmiotowego, którego wypełnienie przed wizytą pozwoli na przekazanie kompletnych informacji lekarzowi co przyczyni się do zwiększenia czasu, który lekarz może poświęcić na badanie pacjenta.
 • e-Analizy – usługa będzie zasilana bezpośrednio danymi z systemów dziedzinowych za pomocą  otwartych formatów wymiany danych. Dane będą przekazywane w sposób wystandaryzowany, bez interpretacji poszczególnych osób, następnie będą integrowane na poziomie centralnym projektu i przetwarzane zgodnie ze zdefiniowanymi w systemie algorytmami. Pozwoli to na uzyskanie wiarygodności oraz porównywalności danych. Automatyzacja tego procesu pozwoli na przeniesienie ciężaru pracy na czynności związane z analizą danych a nie z ich przygotowaniem i integracją. Porównywalności i wysoka dostępność danych pozwoli na efektywniejsze koordynowanie działań prozdrowotnych oraz zwiększenie efektywności procesu kontroli zarządczej.
 
KORZYŚCI:
 • znacząca oszczędność czasu oraz nieograniczony dostęp do informacji medycznej poprzez Internet
 • możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej poprzez Internetowe Konto Pacjenta, brak konieczności gromadzenia i posiadania ze sobą papierowej historii choroby
 • wiarygodna informacja dla personelu medycznego na temat historii choroby pacjenta
 • oszczędność czasu na wydruki i podpisywanie ręczne dokumentów
 • oszczędność czasu pracy personelu medycznego związana z brakiem czynności przygotowania dokumentów do archiwizacji oraz obsługi w archiwum
 • brak kosztów wynajmu lub organizacji powierzchni magazynowej, która dla dokumentacji medycznej podlega szczególnym regulacjom.
 
GRUPY DOCELOWE:
 • obywatele – pacjenci zarówno szpitali jak i przychodni, jak i ich prawni opiekunowie
 • lekarze, którym pacjenci przekazali prawo dostępu do swojego EDM, w tym lekarze przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą np. w zakresie POZ lub AOS
 • lekarze, którzy nie mają statusu przedsiębiorców, którym pacjenci nadali odpowiednie uprawnienia dostępu do swojej EDM
 • personel medyczny i pomocniczy szpitali/przychodni
 • osoby zarządzające szpitalami/przychodniami
 • osoby nadzorujące podmioty lecznicze z ramienia MSWiA.
PARTNERZY PROJEKTU:
 
CSK MSWiA w Warszawie
 
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
SP ZOZ MSWiA w Lublinie
SP ZOZ MSWiA w Olsztynie
SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
SP ZOZ MSWiA w Katowicach
SP ZOZ MSWiA w Opolu
SP ZOZ MSWiA w Bydgoszczy
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
SP ZOZ MSWiA w Głuchołazach
SP ZOZ MSWiA w Górznie
SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu