Program Rehabilitacji Kardiologicznej szansą na szybszy powrót do pracy

Powiększ obrazMiniatura stetoskopu

Szanowni Państwo,
od stycznia 2018 r. Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II przystępuje do realizacji Programu Rehabilitacji Kardiologicznej, którego celem jest szybsze przywrócenie pełnej zdolności do aktywności zawodowej i powrót do pracy osób w wieku 18-65 lat. Chodzi też o promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników i wydłużanie aktywności zawodowej.

Potrzeba realizacji projektu wynika z niedostatecznego poziomu dostępności pacjentów do rehabilitacji kardiologicznej. W województwie opolskim choroby układu krążenia stanowią jeden z głównych problemów zdrowotnych regionu, także jedną z głównych przyczyn zdrowotnych ograniczania i przerywania aktywności zawodowej mieszkańców. Od wielu lat choroby układu krążenia są również najczęstszą przyczyną zgonów.

Obecnie w województwie opolskim ze środków NFZ zapewniona jest rehabilitacja kardiologiczna w ramach etapu I (w trakcie pobytu szpitalnego) i etapu II (rehabilitacja poszpitalna wczesna). Utrudniony jest natomiast dostęp do rehabilitacji etapu III i IV.

Etap III (późna rehabilitacja kardiologiczna) jest prowadzony pod nadzorem specjalisty rehabilitacji kardiologicznej, kardiologa lub lekarza rodzinnego i ma na celu dalszą poprawę tolerancji wysiłku i podtrzymanie osiągniętych już efektów wydolności fizycznej oraz zmniejszenie ryzyka nawrotów choroby. Natomiast ostatni, IV etap rehabilitacji ma na celu utrzymanie osiągniętych wcześniej wyników i prowadzony jest samodzielnie przez pacjenta lub przy minimalnym nadzorze specjalisty. Ten etap obejmuje prowadzenie nowego stylu życia i nie ma ograniczeń czasowych.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II podjął decyzję o realizacji w swojej placówce Programu Rehabilitacji Kardiologicznej w ramach etapu III i IV. Podjęte działania mają wpłynąć na wzrost dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych po przebytych schorzeniach układu krążenia w woj. opolskim, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia liczby osób nieaktywnych zawodowo i społecznie z powodu nabytej dysfunkcji.

W ramach programu realizowanego przez 5 tygodni podejmowane będą następujące działania:

  1. warsztaty edukacyjne (5 razy) dotyczące m.in. omówienia czynników ryzyka chorób kardiologicznych, aktywności fizycznej w chorobach kardiologicznych, profilaktyki w chorobach kardiologicznych, właściwej diety.
  2. sesje aktywności fizycznej (10 sesji) – prowadzone w formie grupowej lub indywidualnej, 2 razy w tygodniu, po 60 minut.
  3. rehabilitacja zawodowa (2 spotkania indywidualne), których celem będzie ustalenie możliwości dalszej aktywności zawodowej.
  4. indywidualne konsultacje z psychologiem (2 spotkania), których celem będzie rozpoznanie obszarów problemów psychologicznych pacjenta, rozpoznanie gotowości do podjęcia pracy nad sobą w różnych aspektach funkcjonowania oraz wzbudzenie motywacji do zaangażowania w procesie powrotu do zdrowia.
  5. indywidualne konsultacje z dietetykiem (2 spotkania), których celem będzie m.in. objaśnienie powikłań farmakoterapii związanych z niekorzystnym działaniem żywności na wchłanianie metabolizmu i wydalanie leków z organizmu, objaśnienie rodzajów diet w zależności od zapotrzebowania organizmu na energię, utrzymanie masy ciała na prawidłowym poziomie.
  6. przez kolejnych 16 tygodni pacjenta po zakończeniu cyklu ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej będzie monitorowany – każdy pacjent, po zakończeniu cyklu ambulatoryjnej rehabilitacji, przez okres 4 miesięcy zostanie objęty monitorowaniem – indywidualny kontakt z pacjentem, w celu przypomnienia i motywowania do aktywności fizycznej, która po projekcie powinna przerodzić się w nawyk.
  7. konsultacja lekarska pod kątem wyników uzyskanych w ramach Programu – wizyta kontrolna, podczas której ponownie zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Na zakończenie wizyty kontrolnej uczestnik otrzyma Informację dla lekarza prowadzącego.

W Polsce choroby układu krążenia są poważnym problemem dla systemu opieki zdrowotnej, dla władz państwa i dla samego społeczeństwa. Z danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, że z powodu zawału serca umiera dziennie w kraju ok. 100 osób, a ogółem z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego każdego dnia umiera ok. 500 osób. Ogólnie choroby te stanowią około połowy zgonów w Polsce (ok. 48% w 2001 r.), a przedwczesna umieralność poniżej 65 r.ż. należy do najwyższych w Europie. Ponadto choroby te są powodem wielokrotnych hospitalizacji, pogorszenia wydolności i sprawności wielu ludzi, prowadzą do niepełnosprawności, generują bardzo duże koszty społeczno-ekonomiczne.

Zważywszy na powyższe dane, niezmiernie ważna jest poprawa dostępności do rehabilitacji leczniczej na terenie województwa opolskiego. Realizacja powyższego programu rehabilitacji kardiologicznej gwarantuje zmniejszenie występowania niepełnosprawności z powodu rozwoju schorzeń kardiologicznych u osób w wieku aktywności zawodowej, a także przywrócenie pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności osobom, które utraciły zdolność do pracy w skutek choroby układu krążenia.

Poinformuj swoich pacjentów lub znajomych o możliwości przystąpienia do Programu Rehabilitacji kardiologicznej w warunkach ambulatoryjnych.

SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA w GŁUCHOŁAZACH im. św. Jana Pawła II,
48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40
tel. 77  43 91 155,  fax. 77 43 93 861; www.szpitalmsw-glucholazy.pl
e-mail:dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl

Rejestracja do programu:
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:00
nr. tel. 77/ 40 80 163
e-mail: dul.rejestracja@szpitalmsw-glucholazy.pl

 

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szpitala, Zespół Projektu

Do pobrania:

  1. Zalecenie udziału do programu rehabilitacji kardiologicznej (formad PDF)
  2. Zalecenie udziału do programu rehabilitacji kardiologicznej (format DOC)