Umowa nr 334/2012/Wn08/OA-TR-ZI/D z dnia 30.05.2012r. o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji przedsięwzięcia, pod nazwą „Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową istniejącej kotłowni gazowo-olejowej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach”

II etap termomodernizacji SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach w dniu 30.05.2012r. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – program priorytetowy „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”, to fundusze uzyskane ze sprzedaży przez Polskę nadwyżek jednostek emisji dwutlenku węgla w ramach Protokołu z Kioto. Projekt jest elementem szerokiej koncepcji termomodernizacyjnej mającej na celu stworzenie nowoczesnej, przyjaznej środowisku sieci grzewczej i energetycznej w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach.

Zakres obecnie realizowanego przedsięwzięcia szacowanego na około 2,5 mln. zł składa się z trzech zadań: przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, przebudowy istniejącej kotłowni gazowo-olejowej i budowy układu kogeneracyjnego. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 640 601,00 zł.

Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości świadczonych usług medycznych realizację prac rozpoczęto w 2011 roku.

Na rok 2012r. zostały zaplanowane prace związane z podniesieniem sprawności wykorzystywania energii chemicznej gazu oraz obniżeniem kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez montaż wysoko sprawnego układu kogeneracyjnego, który zapewni:
– zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej zabezpieczającej co najmniej 30% potrzeb mocy na terenie kompleksu Szpitala,
– podniesienie sprawności wytwarzania ciepłej wody użytkowej, – wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej z układu na potrzeby własne szpitala.
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji przedsięwzięcia współfinansownego przez NFOŚiGW to 31.03.2013r.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach rozpoczął rozwiązania energooszczędne w ramach kompleksowych prac termomodernizacyjnych już 2008r. Prace te w latach 2008-2010 obejmowały ocieplenie ścian i dachu budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę części instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż systemu solarnego. Inwestycja o wartości ok. 4,5 mln zł. została sfinansowana w 96,9 % ze środków finansowych pozyskanych w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, EkoFunduszu oraz ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Inwestycja z zakresu systemu odnawialnych źródeł energii oparta za zespole 120 kolektorów słonecznych wspomaga proces przygotowania ciepłej wody użytkowej, tym samym częściowo zastępuje energię pozyskiwaną z gazu ziemnego. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do znaczących korzyści ekonomicznych i ekologicznych. Działania te pozwoliły na zmniejszenie zużycia energii o około 40%.

Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
– Pełnej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorób układu oddechowego na Oddziałach: I i II Oddziale Chorób Płuc, I i II Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej, III Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy,
– Prowadzenia rehabilitacji w zakresie chorób układu krążenia na Oddziałach: I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej z Działem Intensywnego Nadzoru Medycznego i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej,
– Prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej dorosłych i dzieci w Dziale Usprawniania Leczniczego.

Dysponuje 252 łóżkami w salach jedno- i dwuosobowych wyposażonych w łazienki, toalety, RTV, system przywoławczy. Jest to jeden z nielicznych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowy proces leczenia i rehabilitacji chorób płuc, oraz rehabilitacji chorób układu krążenia.